نهاد ملی جواان افغانستان — Afghan National Youth Org

اساسنامه نهاد ملی جوانان افغانستان بصورت مکمل ثبت شده در وزارت عدلیه افغانستان

اساسنامۀ

نهاد ملی جوانان افغانستان

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

مادۀ اول-  این اساسنامه درپرتو احکام ماده 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وحکم ماده دوم قانون سازمانهای اجتماعی و احکام ماده 403الی 439 قانون مدنی به منظور توضیح اهداف ساختارتشکیلاتی نهاد وضع گردیده است.

 مادۀ دوم-  نام:  نهاد ملی جوانان افغانستان

مادۀ سوم-   تعریف:  نهاد مذکور یک نهاد فراگیرملی بوده که به اساس مشارکت داوطلبانه وآگاهانه ی جوانان وشخصیت های جوان اندیش ملی طرفدارصلح ودموکراسی در داخل وخارج از کشورتشکیل گردیده که دارای استقلال نظر،رای وشخصیت کامل حقوقی بوده ومطابق اهداف خویش در عرصه های سیاسی،فرهنگی و اجتماعی فعالیت مینماید.

مادۀ چهارم-  تشریح آرم: نهادملی جوانان افغانستان دارای نشان مخصوص خود می باشد که ویژه گی های آن قرارذیل توضیح می گردد.

الف: نشان دارای شکل دایروی از لبه قسمت بالا به اساس ابجد به نام الله بی نیاز شروع متعاقباً نام نهادملی جوانان افغانستان مشخص گردیده.

ب: درمیان آن نقشۀ کشورعزیزما افغانستان واحدوتجزیه ناپذیرنقش گردیده که این نقشه تمامیت ارضی کشورمارا با مرزهای آن بیان می کندکه درخودنقشه هم نام نهاد به لسان انگلسی تسجیل گردیده که معرف همبستگی و بسیج جوانان وشخصیت های جوان اندیش درداخل وخارج ازکشورمی باشد.

ج: درقسمت پاینتر ازنقشه سال تأسیس نهاد وبه تعقیب آن نام نهاد ملی جوانان افغانستان نیزبه زبان انگلسی تذکرگردیده است.

مادۀ پنجم-  تاریخ تأسیس  اول قوس 1390 مطابق 22 نوامبر2011

مادۀ ششم-  دفتر مرکزی نهاد واقع در شهر کابل ( ناحیه ششم  ) بوده و حوزۀ فعالیت آن در داخل و خارج از کشور میباشد.

تبصره: هر زمانیکه ایجاب نماید هیأت اجرائیه میتواند اقامتگاه دفتر مرکزی نهاد را تغییر و مراتب ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع وزارت محترم عدلیه رسانیده میشود.

مادۀ هفتم-  مؤسسین عبارت از (    17   ) نفر است که بنیان گذاران نهاد میباشند.

مادۀهشتم-  عضواصلی به کسی گفته میشود که فورم عضویت نهاد را تکمیل کرده و با دریافت کارت عضویت خود را متعهد به اجرای اصول و اهداف آن بداند.

تبصره: عضو افتخاری به فردی گفته میشود که به صورت داوطلبانه با نهاد ملی جوانان افغانستان همکاری مینماید، و داشتن کارت عضویت مطرح نیست.

فصل دوم

اهداف

مادۀ نهم-  ارایه خدمات اجتماعی در جامعه.

مادۀ دهم-  ارتقاءسطح اطلاعات ومهارت های حرفوی، علمی واجتماعی افراد جامعه خصوصاً نسل جوان.

مادۀ یازدهم-  تلاش در جهت مردمی شدن انتخابات و ایجاد نظام مردمی در کشور.

مادۀ دوازدهم-  استفاده ازتوانایی های بالقوه نیروی جوانان درجهت اجرای طرح ها وبرنامه های سازنده وعام المنفعه.

مادۀ سیزدهم-  مبارزه بخاطر محو بیسوادی در کشور.

مادۀ چهاردهم-  ایجاد زمینه های رشد و انکشاف ذهنی و فکری جوانان.

مادۀ پانزدهم-  تلاش جهت تحقق عدالت اجتماعی.

مادۀ شانزدهم-  مبارزه علیه فقر و گرسنگی.

مادۀ هفدهم-  تلاش علیه زرع، تولید، قاچاق،ترافیک و پروسس موادمخدر.

مادۀ هجدهم-  نهادینه شدن فرهنگ ورزش.

مادۀ نزدهم-  تأمین روابط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با افغان های فرامرزی.

فصل سوم

مکلفیت ها

مادۀ بیستم-  رعایت و احترام به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در کشور و حمایت ازحاکمیت قانون.

مادۀ بیست و یکم-  رعایت و احترام به اعلامیۀ ملی حقوق بشر، کنوانسیون ها،معاهدات ومیثاق های سازمان ملل متحد که افغانستان در آن الحاق گردیده است.

مادۀ بیست و دوم-  احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور.

مادۀ بیست و سوم-   حمایت از تحکیم و توسعه پایه های نظام مردمی.

مادۀ بیست و چهارم-  تلاش در جهت از بین بردن تروریزم، فساد اداری، خشونت علیه زنان و اطفال.

مادۀ بیست و پنجم-  سهمگیری فعال در امر بازسازی و نوسازی کشور.

مادۀ بیست و ششم-  تلاش در راه از بین بردن تضاد های قومی، زبانی، محلی، منطقوی و مذهبی جهت ایجاد روحیه برادری، برابری و وفاق ملی در میان مردم افغانستان.

مادۀ بیست و هفتم-  احترام به آزادی هایی مشروع که موجب سلب آزادی دیگران نگردد.

مادۀ بیست و هشتم-  ایجاد تأمین روابط مناسب مطابق با اهداف نهاد بانهاد های مطلوب اجتماعی وسیاسی در داخل وخارج ازکشور

                            فصل چهارم

تشکیلات

مادۀ بیست و نهم-  ساختار تشکیلاتی:

1  -  مجمع عمومی

2-  هیأت اجرائیه

3-  کمیته ها

مادۀ سی ام- مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری نهاد ملی جوانان افغانستان میباشد که از تمام اعضاء تشکیل گردیده و هر سال  یکبار در زمان معین مطابق فیصله هیأت اجرائیه تدویر جلسه نموده و مطابق اجندای که از طرف هیأت اجرائیه قبلا تثبیت میگردد بحث و فیصله مینماید به استثنای حالات اضطراری.

تبصره: اگر تعداد اعضا زیادتر گردد در مجمع عمومی به اساس نورم نمایندگی( از چند تن یک نفر) نماینده شرکت میکنند.

مادۀ سی و یکم-  مجمع عمومی دارای صلاحیتهای ذیل میباشد.

1-   انتخاب و عزل رئیس و معاونان نهاد از طریق انتخابات آزاد.

2-   تصویب بودجه سالانه نهاد به تناسب پنجاه جمع یک فیصد آرای عمومی.

3-  تغییرات و تعدیلات دراساسنامه بعدازپیشنهادهیأت اجرائیه وتائیداکثریت اعضای مؤسس البته به ارتباط موضوع هفت روز پیش ار اتخاذجلسه به ریاست انسجام سازمانهای اجتماعی کتباً اطلاع داده میشود.

4-  استماع گزارش هیأت اجرائیه.

مادۀ سی و دوم- هیأت اجرائیه یک ارگان دایماً فعال نهاد بوده و در هر ماه اقلاً دوبار تشکیل جلسه داده و دارای صلاحیتهای ذیل میباشد:

1-    انتخاب و عزل منشی و سخنگوی نهاد بعدازتائید اکثریت اعضای مؤسس.

2-    جذب و اخراج اعضا در داخل و یا خارج از کشور.

3-    تأسیس دفاترنماینده گی نهاد در داخل و یا خارج از کشور.

4-     تشکیل کمیته ها جهت پیشبرد امور داخل و خارج از کشور.

5-    تصویب لایحه وظایف کمیته های نهاد.

6-    استماع گزارش از کار و فعالیت کمیته ها.

7-    نظارت و کنترول ازکارکرد و دارائی های نهاد.

8  -در صورت تخطی رئیس و معاونان از حصول و قوانین نهاد، هیأت اجرائیه صلاحیت داردکه با تائید اکثریت اعضای مؤسس انها را به مجمع عمومی معرفی کند.

مادۀ سی و سوم-  نهاد ملی جوانان افغانستان دارای کمیته های ذیل میباشد:

1-  کمیتۀ مالی و اداری

2-  کمیتۀ فرهنگی و نشراتی(چاپی،صوتی وتصویری)

3-   کمیتۀ دعوت وانسجام

4-  کمیتۀ پلان وپالیسی

5-  کمیتۀ روابط

6-  کمیتۀ امور زنان

7-  کمیتۀ حقوقی

8-  کمیتۀ کنترول ونظارت

9-  کمیتۀ آگاهی عامه

10-  کمیتۀ انکشافی.

مادۀ سی و چهارم –  شرایط کاندید ریاست .

1-    حداقل لیسانس.

2-    سه سال عضویت در نهاد.

3-    توانمندی مدیریتی وارتباطی.

4-    خلاقیت در امور محوله.

5-    مورد تائید اکثریت اعضای مؤسس.

6-    حد اقل تکمیل سن 28 سالگی.

7-    مسلمان باشد.

فصل پنجم

( شرایط عضویت – حقوق- وجایب و اخراج)

مادۀ سی و پنجم-  شرایط عضویت:

1-   تکمیل سن شانزده سالگی.

2-   هرتبعۀ افغان در داخل و خارج از کشور میتواند عضویت نهاد را داشته باشد.

3-   پرداخت حق الشمول و حق العضویت.

تبصره: پرداخت حق الشمول اختیاری بوده وحق العضویت ماهوار 100 افغانی میباشد.

4-  عدم اشتهار به فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی

مادۀ سی و ششم-  عضویت جدید بعد از تائیدهیأت اجرانیه نهاد پذیرفته میشود.

مادۀ سی و هفتم-  اعضای نهاد بعد از سپری نمودن یکسال و در صورتیکه کار کرد هایشان موردتائید هیأت اجرائیه نهاد قرار گیرد حق آنرا دارد تا خود را در یکی از کمیته های نهادکاندید نمایند؛ ودرسال سوم بعدازتایید هیأت اجراییه کاندیدای ریاست نهادشده میتواند.

مادۀ سی و هشتم-  حقوق اعضا:

  1-  هر عضو از دارائی نهاد بطور مشروع به اجازه هیأت اجرائیه استفاده کرده میتواند.

2-  هر عضو در مورد فعالیتهای نهاد ابراز نظر کرده میتواند. شکایات و نظریات اعضا در مورد نهاد باید بصورت کتبی صورت بگیرد.

3-  هرگاه عضوی از اعضای نهاد در راه تطبیق اهداف آن با مشکلات مواجه گردد،نهاد مکلف است درحدتوان او و فامیلش را  معاونت کند.

4-  دفاع از حقوق معنوی ومادی هر یک از اعضای نهاد در حد توان از مسوولیتهای عمده آن میباشد.

مادۀ سی و نهم-  وجایب اعضا:

1-  تلاش در توسعه دادن نهاد.

2-  اشتراک در جلسات.

3-  پرداختن حق العضویت بطور دوامدار.

مادۀ چهلم-  شرایط اخراج از نهاد:

1-   سوء استفاده از آدرس نهاد.

2-   ایجاد نفاق وتعصبات قومی.

3-    نپرداختن حق العضویت در مدت چهار ماه بعد از تصمیم هیأت اجرائیه.

4-    رعایت نکردن مادۀ بیست و نهم اساسنامه نهاد.

فصل ششم

( منابع تمویل و طرز نظارت برآن) 

مادۀ چهل و یکم-   نهاد ملی جوانان افغانستان از منابع ذیل تمویل میشود:

1-  حق الشمول و حق العضویت

2-  مساعدت های مختلف تجار ملی، متشبین خصوصی و سایر نهاد های خیراندیش داخلی.

3- عواید نشراتی( نشری، چاپی، صوتی و تصویری).

4-  ایجاد صندوق اعانه.

مادۀ چهل و دوم- هیأت اجرانیه بمنظور حفظ دارایی های نهاد یک حساب بانکی را در یکی ازبانکهای کشور افتتاح نموده و امضای رئیس، معاون و دو نفر از مسؤولین مالی را به بانک معرفی مینماید( با در نظر داشت اینکه مقامات نهاد دوره ی میباشندبناءً با تغییرات در مقامات کتباًمراتب به بانک مربوط اطلاع داده میشود.)

تبصره: درصورت بروز فساد مالی مسؤولیت بعدی به دوش امضا کنندۀ چک بوده وسایر اعضای مؤسس دخیل نمیباشند.

مادۀ چهل و سوم-  نهاد ملی جوانان افغانستان در حالات ذیل منحل میشود:

1-  طبق اساسنامه عمل کرده نتواند.

2-  جامعه را بسوی فساد بکشاند.

3-  اکثریت اعضای مؤسس به انحلال آن رای بدهند.

4-  دارایی نهاد بعد از انحلال مطابق قانون سازمانهای اجتماعی تصفیه میگردد. 

فصل هفتم

( احکام متفرقه)

مادۀ چهل و چهارم-  نکات چند در رابطه به نهاد ملی جوانان افغانستان:

1-  نهاد دارای یک نشریه میباشد که بنام (  نشریه ملی جوانان افغانستان ) مسمی است.

2-  لست اشخاص مؤسس، هیأت اجرائیه و مسؤولین مالی در جدول های جداگانه ترتیب و به ریاست انسجام سازمانهای اجتماعی تقدیم میگردد.

مادۀ چهل و پنجم-  مؤسسین عضو دایمی هیأت اجرائیه بوده و این امتیاز الی حیات و سلب عضویت شان از نهاد محفوط است الی تصمیم مجمع عمومی.

تبصره: عملکرد هر یک از اعضا به عنوان سوء استفاده از آدرس و دارایی مادی ومعنوی نهاد پس از اثبات با وی برخورد قانونی صورت میگیرد.

مادۀ چهل و ششم-  این اساسنامه دارای ( 7 ) فصل و ( 46) ماده و (6) تبصره بوده که پس از   طی مراحل قانونی نافذ و در شرایط خاص  مطابق پیشنهاد هیأت اجرائیه وتصویب مجمع عمومی قابل تعدیل میباشد.

                                                                                                    و من الله التوفیق

Chapter 2

GOALS  To strive towards fair elections that will lead towards a people based government.  To Strive towards returns of refugees and developing housing projects with proper living conditions for returnees in Kabul and other provinces.

 1. To monitor and follow up with government violations and errors and offering constructive criticisms and recommendations.
 2.  To cooperate and not oppose with national and international organizations, that are not in contrast with our national benefits and our peoples believes.
 3. To Strive for better water management in pursue of enhancement of green environment, agriculture and electrical supply in the country and offering constructive ways for promotion and enhancement of family relations.
 4. To strive to eliminate illiteracy among Afghans inside and outside of the country.
 5. To develop opportunities for youth intellectual and ideological capabilities.
 6. To maintain social justice.
 7. To struggle against poverty and hunger.
 8. To struggle against growing, production, processing and trafficking of drugs and to help to treat the ones who are addicted.
 9. To try for promoting investment into infrastructure of the country and utilization and processing of natural resources.
 10. To maintain lively economical, and social relationship with neighboring countries and the rest of the world.
 11. To maintain and develop sports and culture in the country.
 12. To attract cultural, social, economical and political relationships with Afghans outside of the border around the world.
 13. To support and promote union section.

 

Chapter 3

OBLIGATIONS

 1. To abide and respect the national constitution and other laws issued by the government and supporting a society where laws are enforced.
 2. To abide and respect the United Nations Charter of Rights and freedom, Human Rights, conferences, contracts and charters that the government of Afghanistan are undertaking.
 3. To respect the national authority and geographical territory of Afghanistan.
 4. To support and try to strengthen ways for a people based government.
 5. To Struggle against terrorism, corruption, and violence against women and children.
 6. To actively participate in renovation and rebuilding of the country.
 7. To try to eliminate discrimination based on ethnicity, linguistic, tribal, geographical, and religious differences and to strive for a harmonious, equal and united society among all people of Afghanistan.
 8. To respect personal legitimate freedom as long as that freedom does not violet freedom of others.
 9. To respect religious and cultural believes, political pluralism, cooperation, clarity in reporting to the nation and authorities.
 10. To develop appropriate relationships in accordance with the organization’s goals with other appropriate social and political organizations inside and outside of the country.

2 thoughts on “نهاد ملی جواان افغانستان — Afghan National Youth Org”

 1. سلام میخاستم عضوی این نهاد شوم چون من در ایران هستم راهنمایی میخاستم خیلی دوست دارم در نهاد ملی جوانان افغانستان فعالیت کنم من صنف دوازده را ایران تمام کردم می خواهم برای امتحانات کنکور سال 91به کشور بیایم و عضوی فعال در این نهادملی باشم من به این نهادملی جوانان افغانسان افتخار میکنم موفقیت هرجه بیشتر شمارا از درگاه احدید خواحانم .

 2. تشکر برادر عزیز از تماس تان خوشحالیم که اساسنامه نهاد مورد توجه شما قرار گرفته است لطفا معلومات بیشتر در مورد خود تان بما ارسال کنید تا بتوانیم بیشتر با همدیگر اشنا شویم

Comments are closed.

Jawanan Afghanistan