یک میلیون مهاجر افغان در ایران ، پاسپورت دریافت نمودند

janan

مسوولین وزارت امور خارجه میگویند که برای بیش از یک میلیون مهاجر افغان، فاقد اسناد قانونی در ایران پاسپورت افغانی توزیع گردیده است.

جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز یکشنبه 25سرطان در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که این دسته مهاجرین طی دو و نیم ماه گذشته این پاسپورتهارا دریافت کرده اند

وی تصریح کرد که با توزیع این پاسپورتها، افغانهایی که در ایران فاقد اسناد قانونی هستند ، مصئونیت پیدا می کنند تا به کار وزنده گی شان ادامه بدهند .

او علاوه کرد که در این مرحله برای 150 هزار خانواده که یک میلیون نفر را تشکیل می دهند از پاسپورت های افغانی مستفید گردیده اند.

آقای موسی زی علاوه نمود که قرار است بعد از ماه رمضان پروسه دومی ثبت و راجستر مهاجرین افغان که غیر قانونی در ایران اقامت دارند نیز شروع شود.

او اضافه کرد که حکومت افغانستان در نظر دارد تا برای 35 هزار نفر دیگر که بطور غیر قانونی در ایران زنده گی می کنند نیز پاسپورتهای افغانی را صادر نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه می افزاید که با توزیع این پاسپورتها ،افغانها می توانند بدون کدام مشکل در ایران زنده گی کنند و درس و تحصیل خویش را در پوهنتونهای ایرانی نیز ادامه دهند.

وی تصریح کرد که افغانهای مقیم در ایران بعد از این میتوانند که در صورت بروز مشکلات به محاکم ایران و سفارت افغانستان در تهران غرض داد خواهی مراجعه کنند.

وی در رابطه به مهاجرین افغان در کشور پاکستان گفت که حکومت افغانستان با مقامات دولتی پاکستان در رابطه به حل مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور نیز گفتگو کرده است.

وی خاطر نشان ساخت که فعلا 30 هزار افغان در کشور یونان که نقطه ترانزیتی قاچاق انسان به کشور های اروپایی و غربی است ، زنده گی دارند که حکومت افغانستان با مقامات دولتی یونان بخاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در ان کشور نیز تلاش هایی را انجام داده اند.

آژانس خبری روز